Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Pienk voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van kandidaten aan opdrachtgevers.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever op een overeenkomst met Pienk zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met Opdrachtgever.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Pienk en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes, aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst 

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijzen van Pienk, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Een overeenkomst tussen Pienk en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Nadat Opdrachtgever Pienk een opdracht heeft verstrekt, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien Opdrachtgever door middel van een email de opdracht bevestigt of indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
 3. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan Opdrachtgever, nadat Opdrachtgever zijn/haar curriculum vitae van Pienk heeft toegestuurd gekregen, of wanneer de kandidaat door Pienk mondeling is voorgesteld.
 4. Voor elke kandidaat door Pienk geïntroduceerd en door Opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is Opdrachtgever aan Pienk het volledige honorarium verschuldigd.
 5. Kandidaten die door Pienk benaderd zijn voor de vacature bij opdrachtgever en die daarna zelf solliciteren bij opdrachtgever, worden gezien als kandidaten die door Pienk zijn voorgesteld bij opdrachtgever. Derhalve is opdrachtgever, indien deze de kandidaat een contract aanbiedt binnen 24 maanden, een fee aan Pienk verschuldigd conform de gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en Pienk. Indien gewenst zal Pienk deze kandidaten meenemen in het reguliere werving en selectietraject.
 6. Indien Opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient Opdrachtgever Pienk hieromtrent binnen één week na overeenstemming volledig te informeren.

3. Aansprakelijkheid

 1. Pienk pleegt jegens Opdrachtgever eerst wanprestatie, indien een door Pienk ter beschikking gestelde kandidaat bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goede, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende kandidaat in het betreffende vakgebied had kunnen en moeten vermijden en nadat Pienk door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Pienk aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
 2. De totale aansprakelijkheid van Pienk in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W..
 3. Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van Pienk voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Pienk voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken kandidaat. Indien Pienk, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Pienk in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Pienk voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
 5. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever tijdig nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Pienk ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van zes maanden na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk zes maanden nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.

4. Werving & Selectie

 1. 1. Pienk accepteert werving & selectieopdrachten op basis van "No cure No pay".
 2. Voor een geslaagde uitvoering van een opdracht tot werving en selectie wordt door Pienk een honorarium in rekening gebracht van 27% van het bruto jaarinkomen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Alle door Pienk opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Onder een geslaagde uitvoering van een opdracht verstaat Pienk het moment dat de kandidaat een (arbeids)contract heeft getekend bij Opdrachtgever.
 5. Onder het bruto jaarinkomen verstaat Pienk alle vastgelegde vaste inkomensbestanddelen, zoals het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste 13e en 14e maand. Variabele bonussen / provisie regelingen en/of toeslagen worden hier niet onder verstaan.
 6. Indien het bedoelde dienstverband een deeltijdfunctie betreft, wordt het honorarium berekend op basis van een volledige werkweek, zoals deze bij de opdrachtgever gebruikelijk is.
 7. Indien Opdrachtgever een door Pienk aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

5. Detacheren en Uitzenden

 1. 1. Pienk heeft de administratieve afhandeling van de verloning en facturatie uitbesteed aan een payrollbureau. Gedetacheerde en uitgezonden kandidaten komen bij het door Pienk aangewezen payrollbureau op de payroll en dit payrollbureau is derhalve juridisch werkgever. Het payrollbureau zal de declarabele uren factureren aan Opdrachtgever. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van het payrollbureau van toepassing op uitzendingen en detacheringen. Uitzondering daarop zijn de hieronder vastgelegde bepalingen, mits deze daarvan afwijken.
 2. Slechts bij zaken betrekking hebbende op de verloning en facturatie kan er tussen het payrollbureau en Opdrachtgever contact zijn. In alle andere gevallen is Pienk eerste en enige aanspreekpunt.
 3. Het afgesproken tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door Opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is Pienk gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Richtlijnen aangaande het aangaan van rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Indien Opdrachtgever binnen een termijn van 1.240 gewerkte uren door de bij Pienk of een derde, door Pienk aangewezen partij, ingehuurde uitzend- of detacheringskracht een arbeidsverhouding met de uitzendkracht / detacheringskracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is Opdrachtgever aan Pienk een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken kracht over het aantal uren dat de kracht nog had moeten werken om de grens van 1.240 uur te bereiken.
 2. Het in lid 1 genoemde geldt gedurende de looptijd van de opdracht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de opdracht.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand schriftelijke toestemming van Pienk heeft verkregen waarbij van de leden 1 en 2 wordt afgeweken. Aan deze toestemming kunnen door Pienk voorwaarden worden verbonden, welke schriftelijk ter accordering aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd.
 4. Indien een kandidaat door tussenkomst van Pienk aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die kandidaat een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het bruto jaarinkomen. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Pienk in contact is gekomen met de kandidaat. Ook indien de kandidaat binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de Opdrachtgever solliciteert of indien de Opdrachtgever de kracht binnen 24 maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende kandidaat een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid. Dit artikel geldt ook voor alle aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
 5. Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 20.000 Euro (twintig duizend) exclusief B.T.W. verschuldigd.
 6. Opdrachtgever verplicht zich tot het onmiddellijk op de hoogte stellen van Pienk wanneer Opdrachtgever met een kandidaat een zakelijke overeenkomst of relatie aangaat.
 7. Onder geen enkele voorwaarde mag Opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door Pienk voorgestelde kandidaten ooit werkzaam zijn geweest, zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Pienk.
 8. De werving en selectie opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door Pienk voorgestelde kandidaat binnen vierentwintig maanden na het verstrekken van de opdracht in dienst treedt bij Opdrachtgever of een gerelateerd bedrijf van deze Opdrachtgever, in welke functie ook.
 9. Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over kandidaten aan derden door te geven. Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen.

7. Freelancers / ZZp-ers

 1. Pienk bemiddelt ook Freelancers en ZZP-ers. Zij werken als zelfstandige en komen derhalve niet in dienst bij Pienk en niet bij Opdrachtgever. Zij worden voor de afgesproken periode ingezet op de afgesproken functie onder de afgesproken en vastgelegde condities. De Freelancer / ZZP-er factureert aan Pienk de tussen deze partijen afgesproken vergoeding en Pienk factureert de afgesproken fee aan Opdrachtgever. Andere constructies zijn mogelijk, mits door partijen schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever een door Pienk aangedragen Freelancer / ZZP-er afwijst of de Freelancer / ZZP-er het gedane aanbod afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek tussen partijen alsnog een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Freelancer / ZZP-er tot stand komt, dient betreffende Opdrachtgever de Freelancer / ZZP-er in te huren via Pienk, tegen de reguliere fee. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 20.000 EURO (twintigduizend) exclusief B.T.W. verschuldigd aan Pienk.
 3. Indien Opdrachtgever een door Pienk aangedragen Freelancer / ZZP-er binnen 24 maanden na afloop van de laatste opdracht bij Opdrachtgever of gelieerde organisaties, opnieuw inhuurt, dient betreffende Opdrachtgever de Freelancer / ZZP-er in te huren via Pienk, tegen de reguliere fee. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van 20.000 EURO (twintigduizend) exclusief B.T.W. verschuldigd aan Pienk.

8. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van detachering en/of uitzenden dient de betaling aan het door Pienk aangewezen payrollbureau plaats te vinden, tenzij door Pienk anders aangegeven. In geval van Werving & Selectie dient betaling altijd te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Pienk. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Pienk geldt niet als bevrijdende betaling.
 2. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Pienk zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
 3. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Pienk op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Pienk tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 500 (vijfhonderd) Euro.
 5. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.
 6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Pienk nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

9. Bescherming tegen gevaren

 1. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de via Pienk tewerkgestelde kandidaat die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de via Pienk tewerkgestelde kandidaat in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Pienk uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de via Pienk tewerkgestelde kandidaat.
 2. Indien Pienk, ondanks het gestelde in lid 1 van dit artikel, door een gedetacheerde kandidaat aansprakelijk wordt gesteld en Pienk in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Pienk voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

10. Privacy

      1.    Opdrachtgever erkent dat beide partijen afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die onder deze overeenkomst worden verwerkt. De partijen wensen uitdrukkelijk geen gezamenlijke relatie van verantwoordelijken voor de   
             verwerking tot stand te brengen met betrekking tot de diensten die in het kader van deze overeenkomst worden verleend. Elke partij verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten op het gebied van privacy en gegevensbescherming na te leven,
             met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, de Privacy-verordering en alle wetten ter uitvoering, aanvulling of vervanging van de voornoemde regelgeving. Alle persoonsgegevens die door Pienk aan opdrachtgever worden verstrekt,
             zullen alleen worden gebruikt voor de beperkte doeleinden. De partijen zullen hun verplichtingen niet bewust op een zodanige wijze uitvoeren dat de andere partij een van haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake
             gegevensbescherming schendt.

11. Overige zaken

 1. Een opdracht tot werven en selecteren geldt als inspanningsverbintenis. Voor de beslissing om met een geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk. Pienk zal tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Pienk tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Pienk samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 3. Pienk sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten - daaronder begrepen gevolgschade /verliezen - van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden.
 4. Pienk houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
 5. Het is Opdrachtgever verboden informatie / gegevens van voorgestelde kandidaten te verstrekken aan derden. Bij overtreding wordt de werkgever gehouden aan het betalen van de reguliere bemiddelingsfee.
 6. Op alle met Pienk gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 7. Bij verschillen van inzicht tussen Pienk en Opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht of de uitlegging van deze overeenkomst zal door partijen te goeder trouw en met de grootste spoed een oplossing worden gezocht.

Versie: ALP201009
Kamer van Koophandel 83926968