WWZ

Wet Werk en Zekerheid


De Wet Werk en Zekerheid is per 1 januari 2015 van toepassing. Wat houdt deze Wet Werk en Zekerheid in en welke gevolgen heeft de wet?

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid


Hieronder staan de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid op een rij:

Per 1 januari 2015:

 • Geen proeftijd meer mogelijk bij contracten van 6 maanden en korter. Bij contracten die langer dan 6 maanden duren, mag u wél een proeftijd opnemen. Bij een looptijd van meer dan 6 maanden maar minder dan 2 jaar mag de maximale proeftijd 1 maand zijn. Bij 2 jaar of langer mag dit 2 maanden zijn;
 • Geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke arbeidsovereenkomsten (bij contracten voor onbepaalde tijd dus wél);
 • Verplicht, schriftelijk opzeggen van arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer (eindigen niet meer van rechtswege zonder opzegging), met een boete als u dit niet doet. Een vergoeding van 1 maandsalaris bent u dan de werknemer verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een weeksalaris;
 • Uitsluiting loondoorbetaling bij nuluren- of oproepcontracten mag maximaal 6 maanden. Een werkgever kan in de arbeidsovereenkomst vastleggen dat in de eerste 6 maanden geen loondoorbetalingsverplichting geldt. Dan is de werkgever die eerste 6 maanden niet verplicht om de werknemer loon te betalen voor de uren die na een oproep niet gewerkt zijn of waarvoor hij niet is opgeroepen. Deze periode van 6 maanden kan alleen worden verlengd als dat in een cao is geregeld.
  Na de eerste zes maanden bent u verplicht om bij dit nul uren contract loon door te betalen, zelfs als u geen (of minder) werk heeft!!
  De hoogte van de doorbetaling, bij dit nul uren contract na zes maanden, hangt af van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorgaande drie maanden.
  Let op: als u een medewerker (met een nul uren contract) oproept, maar u heeft onverhoopt geen werk, dan dienst u de medewerker de toegezegde uren ook door te betalen, zelfs in de eerste 6 maanden.


Per 1 juli 2015:

 • Medewerkers hebben na 2 x een jaarcontract recht op een vast dienstverband (was 3 x);
 • 3 tijdelijke contracten zijn mogelijk, mits binnen 2 jaar (was 3 jaar);
 • Hertelling start pas na een onderbreking van 6 maanden (dit was 3 maanden);
 •  Ontslagvergoeding verdwijnt, transitievergoeding komt. Na 2 jaar heeft élke werknemer recht op deze transitievergoeding.
  Als je een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van eenderde (1/3e) maandsalaris per gewerkt jaar.
  Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is gemaximeerd op € 75.000,- óf een jaarsalaris (als dit hoger is);
 •  Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid loopt voortaan via het UWV (via kantonrechter is niet meer mogelijk);
 • Ontbinding van het arbeidscontract vanwege persoonlijke redenen of disfunctioneren gaat voortaan via de kantonrechter (via UWV niet meer mogelijk);
 • Een vaststellingsovereenkomst (ook zonder transitievergoeding) is mogelijk. De werknemer heeft 14 dagen bedenktijd en mag er in die periode op terugkomen;


Vanaf 1 januari 2016:

 • De WW wordt ingekort. Tussen januari 2016 en 1 juli 2019 wordt de maximale WW-duur verkort van 38 maanden naar 24 maanden.


Uitzenden en payrollen:

 • Uitzendkrachten hebben per 30 maart 2015 recht op een gelijke beloning als vaste medewerkers (de zogenaamde inlenersbeloning).
 •  Fase A blijft hetzelfde, en duurt 78 weken
 •  Fase B duurt vanaf 1 juli 4 jaar (is nu 2 jaar) en binnen die termijn mag het bureau maximaal 6 contracten aanbieden (is nu max. 8)Pas na deze periode (opgeteld 5 1/2 jaar) is het bureau verplicht om de medewerker een vast contract te bieden (Fase C).

Een payrollconstructie is vergelijkbaar met een uitzendconstructie en kent dus dezelfde regels (en voordelen).

Meer weten over de Wet Werk en Zekerheid

Als u meer wilt weten over de Wet Werk en Zekerheid en de consequenties voor u als werkgever of als werknemer, belt u dan gerust met één van onze consultants.
Uiteraard kunnen we u ook meer vertellen over alle voordelen van een uitzendconstructie. 030 - 27 67 187

U kunt ook kijken op de website www.allesoverwerk.nl. Daar treft u een uitgebreide toelichting en uitleg aan, per onderwerp. U kunt ook direct bellen met hun HR Professionals en uw situatie voorleggen 0900-0913 (€ 0,9 p.m.)